Environmental Social and Governance Report

YmpäristöSosiaalinen raportti ja hallintoraportti

  • Ihmiset
  • Planeetta
  • Tuotteet
  • Raportit
  • Polttopisteessä

Yli 100-vuotisen historiansa aikana Samsonite on rakentanut perustan, joka pohjautuu vastuulliseen, rehelliseen ja nuhteettomaan toimintaan ja olemme ylpeitä useista kestävän kehityksen hankkeista, joita yrityksessä on toteutettu. Sen lisäksi, että tarjoamme kuluttajille laadukkaita matka- ja elämäntapatuotteita, kuluneen vuosisadan aikana liiketoiminnallamme on ollut myönteinen vaikutus yhteisöihin, joissa toimimme.

Ihmiset

People

Ihmiset ovat suurin voimavaramme. Samsoniten työllistämis- ja työvoimakäytännöt hallitsevat yli 12 000 henkilön työvoimaa. Tämän vuoksi yrityskäytäntömme on houkutella kaikkien alueiden lahjakkaimpia henkilöitä ja säilyttää heidät, tarjota merkityksellisiä kehittymismahdollisuuksia, palkita ja tunnustaa saavutukset ja varmistaa turvallinen työympäristö edistämällä ja tukemalla samalla työntekijöiden terveyttä ja hyvinvointia.

Työllistäminen

Samsonite on sitoutunut edistämään sekä yhtäläisiä työllistämis- että etenemismahdollisuuksia. Samsonite pyrkii olemaan ympäri maailman yritys, jossa pätevimmät ihmiset haluavat työskennellä, jossa ihmisiä palkataan ja jossa he etenevät urallaan ansioidensa mukaan, ja joka tarjoaa erittäin hyvät kehittymismahdollisuudet yrityksen sisällä.

Kehitys ja koulutus

Samsonite keskittyy kehittämään ja palkitsemaan tiimejä sekä luomaan tunnustuksen kulttuuria tukeakseen korkeaa suorituskykyä ja taitavan työvoiman säilyttämistä.

Työterveys- ja turvallisuus

Samsonite on sitoutunut suojelemaan työntekijöidensä turvallisuutta, terveyttä ja hyvinvointia työpaikoilla. Samsonite noudattaa vakiintuneita käytäntöjään, joilla varmistetaan sovellettavien työterveys- ja -turvallisuuslakien ja -määräysten vaatimustenmukaisuus.

Työnormit

Henkilöstösäännöt sisältävät Samsoniten yrityssitoumuksen lakisääteisten vaatimusten noudattamiseen, eettisiin standardeihin ja yleisen sitoumuksen ILO:n vaalimiin työnormeihin. Nämä sitoumukset on suunniteltu suojelemaan työntekijöitämme ja estämään laittomia työolosuhteita, mukaan lukien törkeät rikkomukset kuten lapsityövoima ja ihmiskauppa.

Planet

Planeetta

planet
Emissions

Päästöt

Samsonite noudattaa asiaankuuluvia lakeja ja säädöksiä koskien ilma- ja kasvihuonekaasupäästöjä, vesistöihin ja maaperään syntyviä päästöjä sekä vaarallisen ja ei-vaarallisen jätteen syntymistä. Pyrimme lieventämään päästöjä ja vähentämään tai kierrättämään jätteitä mahdollisuuksien mukaan. Seuraamme ja valvomme energiankulutusta ja päästöjä, ulosvirtoja ja jätteitä kussakin tuotantolaitoksessamme. Valvomme myös energiankulutusta jakelukeskuksissa, alueellisissa toimipaikoissa ja vähittäismyymälöissä, joissa Samsonite maksaa käyttömenot.

Use of resources

Luonnonvarojen käyttö

Samsonite pyrkii toteuttamaan energian- ja vedenkäytön tehokkuuteen liittyviä toimenpiteitä. Valmistusprosessissa kolmella tehtaallamme käytetään suljettua vesijärjestelmää jäähdytykseen. Myös paikalliset lait edellyttävät säännöllistä jätteiden raportointia. Tehtaidemme tuotantoprosessit tuottavat hyvin vähän vaarallista jätettä paikallisten lakien määritelmien mukaisesti ja käytämme kolmannen osapuolen jätehuoltoyrityksiä jätteen asianmukaiseen noutoon ja hävittämiseen. Jokainen Samsoniten omistama ja hoitama tehdas määrittää ja toteuttaa energia- ja päästövähennystoimia. Sen jälkeen Samsonite soveltaa tärkeimpiä oppeja ja parhaita käytäntöjä kaikissa omistamissaan ja hoitamissaan tehtaissa.

Natural resources

Luonnonvarat

Samsoniten sitoutuminen ympäristöön näkyy jatkuvissa pyrkimyksissämme vähentää kokonaisvaikutustamme ympäristöön ja luonnonvaroihin sekä sisäisesti että tietyissä tilanteissa kolmansien osapuolten kanssa. Energiankulutukseen, päästöihin ja jätteisiin liittyvät sisäiset aloitteet hyödyntävät myös useita työntekijöiden sidosryhmiä. Samsonite on keskittynyt vähentämään korkeampien hiilidioksidiekvivalenttien päästölähteitä käyttämällä älykkäämpiä tekniikoita tai mahdollisuuksien mukaan vaihtoehtoisia teknologioita.

recycling
recycling

Kierrätys

ja paikallisten luonnonvarojen talteenotto
vähentävät ympäristövaikutustamme

Samsoniten yritysfilosofia kannustaa ideoiden jakamiseen jätteiden ja energian käytön vähentämiseksi tehtailla, jotka omistamme ja joita hoidamme. Muun muassa valmistusprosessissa käytettävät tuotteet on kierrätetty (esimerkiksi pahvi, puiset kuormalavat ja erityisesti muovirouhe, jota käytetään joko suoraan tai joka myydään romuna kolmansille osapuolille kierrätettäväksi muuksi tuotteeksi). Joitakin hankkeitamme:

  • “5S” hanke (1) Intiassa Nashikissa (löytää ja poistaa tarpeettomat laitteet ja tarpeeton romu) on johtanut käyttämättömien materiaalien ja laitteiden lisääntyneeseen kierrättämiseen;
  • Aurinkopaneeleja on asennettu Belgian ja Unkarin tehtaille osana pyrkimystä lisätä uusiutuvan energian käyttöä; ja
  • Nashikin tehtaalla Intiassa jäte- ja sadevettä käsitellään paikan päällä ja käytetään alueellisessa hankkeessa istutettavien taimien kasvattamiseen (ks. jäljempänä kohta Yhteiskunnallinen toiminta); nämä toimenpiteet ovat johtaneet siihen, että Nashikin tehdas on kompensoinut vuosittaisen energiankulutuksensa hiilen sitomisen avulla.

Toiminta

operations

Samsoniten toimintaperiaatteet perustuvat sitoumukseen harjoittaa rehellistä ja vilpitöntä liiketoimintaa sovellettavia lakeja noudattaen. Yritysvastuussamme emme keskity vain siihen mitä teemme, vaan myös siihen, miten teemme sen. Samsonite pyrkii käyttämään korkeimpia standardeja kaikessa toiminnassaan ja kaikkien myymiensä tuotteiden osalta.

Supply Chain

Toimitusketjun hallinta

Samsonite pyrkii varmistamaan, että globaalin toimitusketjumme liikekumppanit noudattavat sosiaalisesti ja eettisesti hyväksyttäviä valmistusmenetelmiä. Huolemme työntekijöiden hyvinvointia koskien johti eettisen sääntökirjan laatimiseen. Se on toimitusketjumme käytännesäännöt suorille ja epäsuorille valmistajille. Eettinen sääntökirjamme esittelee visiomme hyväksyttävistä liiketoimintakäytännöistä liittyen työntekijöiden oikeuksiin, työolosuhteisiin, työehtoihin, ihmisarvoiseen työhön, toimitusjärjestelmiin sekä työntekijöiden suojeluun. Nämä standardit ovat yhdenmukaisia kansainvälisen työjärjestön ILO:n standardien kanssa, kuten pakkotyön ja lapsityövoiman kieltäminen. Samsonite pyrkii arvioimaan, käsittelemään ja tarkistamaan toimitusketjussa olevat sosiaaliset riskit.

Community

Yhteisö

Sitoutuminen paikalliseen yhteisöön on tärkeä osa toimintaamme. Samsonite sitoutuu vahvasti yhteisöihin, joissa se toimii ja joissa sen työntekijät asuvat. Samsonite on myös sitoutunut tukemaan yhteisöjä antamalla työntekijöille mahdollisuuden tarjota taloudellista tukea, työaikaa ja tavaralahjoituksia yhteisöilleen. Samsonite pitää paikallista toimintaa mahdollisuutena edesauttaa näiden yhteisöjen terveyttä ja taloudellista hyvinvointia.

Tuotevastuu

Samsonite suhtautuu tuotevastuuseen vakavasti kaikissa toiminnoissaan. Alla on esitelty yksityiskohtaisesti lähestymistapamme asiakaspalveluun, henkilötietojen ja yksityisyyden suojaan, henkiseen omaisuuteen, tuotteiden laatuun ja tuotteisiin.

customer service

Asiakaspalvelu

Samsoniten tuotteiden takuutiedot, tiedot palveluista ja korjauksista ja asiakaspalvelun yhteystiedot on ilmoitettu sivustoillamme. Asiakaspalvelua hallitaan paikallisesti kullakin alueella tai kussakin maassa. Yrityksen omistamat tai kolmannen osapuolen korjauskeskukset suorittavat korjaukset.

data protection and privacy

Henkilötietojen ja yksityisyyden suoja

Samsoniten käytäntönä on täyttää sovellettavat lainmukaiset vaatimukset koskien henkilötietojen ja yksityisyyden suojaa.

product quality

Tuotelaatu

Jokaisen ison tuotekategorian osalta on olemassa laatukäsikirja. Samsonite on kehittänyt kattavan laadunvarmistusohjelman, jolla varmistetaan, että myymämme tuotteet täyttävät tai ylittävät tiukat suorituskykyvaatimuksemme (esimerkiksi kulumisen ja kestävyyden suhteen). Ohjelmassa esitellään tuotemerkkiemme/tuotteidemme vaadittavat testit ja testauslaitteet, joita kyseisissä testeissä tulee käyttää.

product testing

Tuotetestaus

Tuotetestit sekä raaka-aineiden, osien ja valmiiden tuotteiden tarkastus suoritetaan kussakin Samsoniten omistamassa ja ylläpitämässä tuotantolaitoksessa sekä useiden kolmannen osapuolen toimittajan laitoksessa, jotta voitaisiin varmistaa työn laadun säilyminen.

Tumble Test Toistuvien pudotusten testi

Handle Test Kahvatesti

Drop Test Pudotustesti

Wheel Test Pyörätesti

Zipper Test Vetoketjutesti

Locks Test Lukkotesti

environment
environment

Ympäristönsuojelun ohjaus

ja koulutuksen tukeminen Intiassa

Yhteiskunnallinen toiminta on tärkeä osa Samsoniten toimintakäytäntöjä. Sitoudumme vahvasti yhteisöihin, joissa toimimme ja joissa työntekijämme asuvat. Kaikesta yhteiskunnallisesta toiminnastamme, investoinneistamme ja hyväntekeväisyyshankkeistamme päätetään paikallisesti ja ne toteutetaan paikallisesti

Esimerkiksi Intiassa Samsonite on hankkinut 125 hehtaaria maata lähellä tuotantolaitostamme. Maata oli ylilaidunnettu ja maaperässä oli havaittavissa eroosiota useiden vuosien ajan. Yritys on jo istuttanut kymmenentuhatta puuta paikalle, levittänyt tiikki- ja mangopuista koostuvan minimetsän tehtaan alueelle ja jakanut taimia maksutta koko alueella ilmanlaadun ja biologisen monimuotoisuuden parantamiseksi sekä hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.

Korean Samsonite-tiimillä on laajamittainen puiden istutusohjelma sisältäen Samsoniten Forest Project -hankkeen, jossa Soulin Nanjido-puiston työntekijät istuttavat kuukausittain vapaaehtoisesti puita. Työntekijöitä kehotetaan myös lahjoittamaan kuukausittain 14-34 Yhdysvaltain dollaria World Vision -järjestön lapsilähtöiselle ja yhteisöperustaiselle kehitysyhteistyölle. Lisäksi Korean Samsonite on aloittanut kumppanuuden korealaisen Future Forest -kansalaisjärjestön kanssa aavikoitumisen ehkäisemiseksi istuttamalla metsiä aavikoille ja luomalla nuorille ympäristöohjelmia. Yritys osallistuu 16 km pitkän ja 0,05 km leveän tuulensuojametsän rakentamiseen estääkseen Kubuqin autiomaata laajenemasta Sisä-Mongoliassa Kiinassa. Työntekijät lahjoittavat kuukausittain 10 Yhdysvaltain dollaria ja yritys lahjoittaa myös prosentin myynnistään Future Forestille: vuosittain yhteensä 170 000 Yhdysvaltain dollaria. Lisäksi ryhmä Korean Samsoniten työntekijöitä osallistuu vuosittain Future Forestin metsän istutushankkeisiin Kubuqin autiomaassa. Vuodesta 2017 alkaen Korean Tumi on myös tukenut Future Forestin toimintaa käteislahjoituksella.

Olemme myös sitoutuneet tukemaan yhteisöjä, joissa työntekijämme asuvat ja työskentelevät antamalla työntekijöille mahdollisuuden tarjota taloudellista tukea, työaikaa ja tavaralahjoituksia yhteisöilleen. Yritys pitää paikallista toimintaa mahdollisuutena edesauttaa näiden yhteisöjen terveyttä ja taloudellista hyvinvointia.

report
report

Ympäristö- ja hallintoraportti sekä sosiaalinen raportti

Ohessa Samsoniten ympäristö- ja hallintoraportti sekä sosiaalinen raportti. Ne osoittavat Samsoniten sitoutumisen kestävään kehitykseen ja lähivuosien tavoitteet.

Rapport 2016

pdf Download

Rapport 2017

pdf Download