Environmental Social and Governance Report

YmpäristöSosiaalinen raportti ja hallintoraportti

  • Ihmiset
  • Planeetta
  • Tuotteet
  • Raportit
  • Polttopisteessä

Samsonite on yli 100-vuotisen historiansa aikana ylpeästi sitoutunut olemaan hyvä yrityskansalainen. Sen lisäksi, että tarjoamme kuluttajille laadukkaita matka- ja elämäntapatuotteita, kuluneen vuosisadan aikana liiketoiminnallamme on ollut myönteinen vaikutus yhteisöihin, joissa toimimme.

Ihmiset

People

Ihmiset ovat suurin voimavaramme. Samsoniten työllistämis- ja työvoimakäytännöt hallitsevat yli 12 000 henkilön työvoimaa. Tämän vuoksi yrityskäytäntömme on houkutella kaikkien alueiden lahjakkaimpia henkilöitä ja säilyttää heidät, tarjota merkityksellisiä kehittymismahdollisuuksia, palkita ja tunnustaa saavutukset ja varmistaa turvallinen työympäristö edistämällä ja tukemalla samalla työntekijöiden terveyttä ja hyvinvointia.

Työllistäminen

Samsonite on sitoutunut edistämään sekä yhtäläisiä työllistämis- että etenemismahdollisuuksia. Samsonite pyrkii olemaan ympäri maailman yritys, jossa pätevimmät ihmiset haluavat työskennellä, jossa ihmisiä palkataan ja jossa he etenevät urallaan ansioidensa mukaan, ja joka tarjoaa erittäin hyvät kehittymismahdollisuudet yrityksen sisällä.

Kehitys ja koulutus

Samsonite keskittyy kehittämään ja palkitsemaan tiimejä sekä luomaan tunnustuksen kulttuuria tukeakseen korkeaa suorituskykyä ja taitavan työvoiman säilyttämistä.

Työterveys- ja turvallisuus

Samsonite on sitoutunut suojelemaan työntekijöidensä turvallisuutta, terveyttä ja hyvinvointia työpaikoilla. Samsonite noudattaa vakiintuneita käytäntöjään, joilla varmistetaan sovellettavien työterveys- ja -turvallisuuslakien ja -määräysten vaatimustenmukaisuus.

Työnormit

Henkilöstösäännöt sisältävät Samsoniten yrityssitoumuksen lakisääteisten vaatimusten noudattamiseen, eettisiin standardeihin ja yleisen sitoumuksen ILO:n vaalimiin työnormeihin. Nämä sitoumukset on suunniteltu suojelemaan työntekijöitämme ja estämään laittomia työolosuhteita, mukaan lukien törkeät rikkomukset kuten lapsityövoima ja ihmiskauppa.

Planet

Planeetta

planet
Emissions

Päästöt

Samsonite noudattaa asiaankuuluvia lakeja ja säädöksiä koskien ilma- ja kasvihuonekaasupäästöjä, vesistöihin ja maaperään syntyviä päästöjä sekä vaarallisen ja ei-vaarallisen jätteen syntymistä. Pyrimme lieventämään päästöjä ja vähentämään tai kierrättämään jätteitä. Seuraamme ja valvomme energiankulutusta ja päästöjä, ulosvirtoja ja jätteitä kussakin tuotantolaitoksessamme. Valvomme myös energiankulutusta jakelukeskuksissa, alueellisissa toimipaikoissa ja vähittäismyymälöissämme.

Use of resources

Luonnonvarojen käyttö

Samsonite pyrkii toteuttamaan energian- ja vedenkäytön tehokkuuteen liittyviä toimenpiteitä. Valmistusprosessissa kullakin kolmella tehtaallamme käytetään suljettua vesijärjestelmää, jolla varmistetaan, että vedenkulutus pysyy suhteellisen alhaisena muihin teollisuudenaloihin verrattuna. Myös paikalliset lait edellyttävät säännöllistä jätteiden raportointia. Tehtaidemme tuotantoprosessit synnyttävät luonnostaan vain hyvin vähän vaarallista jätettä. Samsonite käyttää kolmannen osapuolen jätehuoltoyhtiöitä vaarallisen jätteen asianmukaisen keräämiseen ja hävittämiseen. Jokainen Samsoniten tehdas määrittää ja sitten toteuttaa omia energia- ja päästövähennystoimiaan. Samsonite soveltaa sitten tätä muissa toimipaikoissaan.

Natural resources

Luonnonvarat

Samsoniten sitoutuminen ympäristöön näkyy jatkuvissa pyrkimyksissämme vähentää kokonaisvaikutustamme ympäristöön ja luonnonvaroihin sekä sisäisesti että tietyissä tilanteissa kolmansien osapuolten kanssa. Energiankulutukseen, päästöihin ja jätteisiin liittyvät sisäiset aloitteet hyödyntävät myös useita työntekijöiden sidosryhmiä. Samsonite on keskittynyt vähentämään korkeampien hiilidioksidiekvivalenttien päästölähteitä käyttämällä älykkäämpiä tekniikoita tai vaihtoehtoisia teknologioita.

Toiminta

operations

Samsoniten toimintaperiaatteet perustuvat sitoumukseen harjoittaa rehellistä ja vilpitöntä liiketoimintaa sovellettavia lakeja noudattaen. Yritysvastuussamme emme keskity vain siihen mitä teemme, vaan myös siihen, miten teemme sen. Samsonite pyrkii käyttämään korkeimpia standardeja kaikessa toiminnassaan ja kaikkien myymiensä tuotteiden osalta.

Supply Chain

Toimitusketjun hallinta

Samsonite pyrkii varmistamaan, että globaalin toimitusketjumme liikekumppanit noudattavat sosiaalisesti ja eettisesti hyväksyttäviä valmistusmenetelmiä. Huolemme työntekijöiden hyvinvointia koskien johti eettisen sääntökirjan laatimiseen. Se on toimitusketjumme käytännesäännöt suorille ja epäsuorille valmistajille. Eettinen sääntökirjamme esittelee visiomme hyväksyttävistä liiketoimintakäytännöistä liittyen työntekijöiden oikeuksiin, työolosuhteisiin, työehtoihin, ihmisarvoiseen työhön, toimitusjärjestelmiin sekä työntekijöiden suojeluun. Nämä standardit ovat yhdenmukaisia kansainvälisen työjärjestön ILO:n standardien kanssa, kuten pakkotyön ja lapsityövoiman kieltäminen. Samsonite pyrkii arvioimaan, käsittelemään ja tarkistamaan toimitusketjussa olevat sosiaaliset riskit.

Community

Yhteisö

Sitoutuminen paikalliseen yhteisöön on tärkeä osa toimintaamme. Samsonite sitoutuu vahvasti yhteisöihin, joissa se toimii ja joissa sen työntekijät asuvat. Samsonite on myös sitoutunut tukemaan yhteisöjä antamalla työntekijöille mahdollisuuden tarjota taloudellista tukea, työaikaa ja tavaralahjoituksia yhteisöilleen. Samsonite pitää paikallista toimintaa mahdollisuutena edesauttaa näiden yhteisöjen terveyttä ja taloudellista hyvinvointia.

Tuotevastuu

Samsonite suhtautuu tuotevastuuseen vakavasti kaikissa toiminnoissaan. Alla on esitelty yksityiskohtaisesti syvällinen lähestymistapamme asiakaspalveluun, henkilötietojen ja yksityisyyden suojaan, henkiseen omaisuuteen, tuotteiden laatuun ja tuotteisiin.

customer service

Asiakaspalvelu

Samsoniten tuotteiden takuutiedot, tiedot palveluista ja korjauksista ja asiakaspalvelun yhteystiedot on ilmoitettu sivustoillamme. Asiakaspalvelua hallitaan paikallisesti kullakin alueella tai kussakin maassa. Yrityksen omistamat tai kolmannen osapuolen korjauskeskukset suorittavat korjaukset.

data protection and privacy

Henkilötietojen ja yksityisyyden suoja

Samsoniten käytäntönä on täyttää sovellettavat lainmukaiset vaatimukset koskien henkilötietojen ja yksityisyyden suojaa.

product quality

Tuotelaatu

Jokaisen ison tuotekategorian osalta on olemassa laatukäsikirja. Samsonite on kehittänyt kattavan laadunvarmistusohjelman, jolla varmistetaan, että myymämme tuotteet täyttävät tai ylittävät tiukat suorituskykyvaatimuksemme (esimerkiksi kulumisen ja kestävyyden suhteen). Ohjelmassa esitellään tuotemerkkiemme/tuotteidemme vaadittavat testit ja testauslaitteet, joita kyseisissä testeissä tulee käyttää.

product testing

Tuotetestaus

Tuotetestit sekä raaka-aineiden, osien ja valmiiden tuotteiden tarkastus suoritetaan kussakin Samsoniten omistamassa ja ylläpitämässä tuotantolaitoksessa sekä useiden kolmannen osapuolen toimittajan laitoksessa, jotta voitaisiin varmistaa työn laadun säilyminen.

Tumble Test Toistuvien pudotusten testi

Handle Test Kahvatesti

Drop Test Pudotustesti

Wheel Test Pyörätesti

Zipper Test Vetoketjutesti

Locks Test Lukkotesti

report
report

Ympäristö- ja hallintoraportti sekä sosiaalinen raportti

Ohessa Samsoniten ympäristö- ja hallintoraportti sekä sosiaalinen raportti. Ne osoittavat Samsoniten sitoutumisen kestävään kehitykseen ja lähivuosien tavoitteet.

Raportti 2016

pdf Download
recycling
recycling

Kierrätys

ja paikallisten luonnonvarojen talteenotto
vähentävät ympäristövaikutustamme

Samsoniten yritysfilosofia kannustaa ideoiden jakamiseen jätteiden ja energian käytön vähentämiseksi tehtailla. Muun muassa valmistusprosessissa käytettävät tuotteet on kierrätetty (esimerkiksi pahvi, puiset kuormalavat ja erityisesti muovirouhe, jota käytetään joko suoraan tai joka myydään romuna kolmansille osapuolille kierrätettäväksi muuksi tuotteeksi). Joitakin hankkeitamme:

  • “5S” hanke (1) Intiassa Nashikissa (löytää ja poistaa tarpeettomat laitteet ja tarpeeton romu) on johtanut käyttämättömien materiaalien ja laitteiden lisääntyneeseen kierrättämiseen;
  • Aurinkopaneeleja on asennettu Belgian ja Unkarin tehtaille osana pyrkimystä lisätä uusiutuvan energian käyttöä; ja
  • Nashikin tehtaalla Intiassa jäte- ja sadevettä käsitellään paikan päällä ja käytetään alueellisessa hankkeessa istutettavien taimien kasvattamiseen (ks. alta Ympäristönsuojelun ohjaus -osio); nämä toimenpiteet ovat johtaneet siihen, että Nashikin tehdas on kompensoinut vuosittaisen energiankulutuksensa hiilen sitomisen avulla.
environment
environment

Ympäristönsuojelun ohjaus

ja koulutuksen tukeminen Intiassa

Samsoniten johto ja työntekijät saavat aikaan muutoksia Intian Nashikissa tekemällä merkittäviä investointeja paikalliseen peruskouluopetukseen ja ympäristöön yhteistyössä paikallisen säätiön ja yhteisön johtajien kanssa. Yrityksen tärkeimmät työntekijät toimivat säätiön johtokunnassa ja osallistuvat kaikkiin hankkeen päätöksiin.

“Sisältä kuin sairaala. Ulkoa kuin puutarha,” on motto, jota Nashikin tehtaan pitkäaikainen johtaja Yashwant Singh toistelee usein. Tehdas investoi yhteisöön kasvihuoneen avulla, jossa taimet kasvavat. Kasvihuone sijaitsee nykyaikaisen tehtaan vieressä, jossa valmistetaan Samsoniten kovia matkalaukkuja kotimarkkinoille ja myytäväksi ulkomaille. Erityisiä nopeasti kasvavia pensaita ja puita istutetaan Samsoniten omistaan maahan, jolloin luodaan vihreä tila, joka estää maaperän eroosiota ja edesauttaa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä. Mutta työ ei lopu tähän. Koska valtaosa Nashvikia ympäröivästä maasta on ylilaidunnettua, Samsonite on tullut apuun. Tuhansia puita on istutettu, ja puusuojuksia asetetaan taimien ympärille suojaamaan karjalta.

Koulun osalta Samsoniten työntekijät tekevät yhteistyötä yhteisön johtajien kanssa valitakseen kyliä, jotka tarvitsevat eniten apua. Nämä kylät ovat usein eristyksissä Nashikin kaupungista ja sen resursseista. Koulurakennusten, wc-tilojen ja leikkipaikkojen uusiminen ovat etusijalla asianomaisten yhteisöjen tuella ja osallistumisella.

Ympäristöön ja koulutukseen keskittyminen juontaa juurensa syvästä paikallisesta tietämyksestä ja yrityksen johdon sitoutumisesta vuoropuhelussa yhteisön johtajien kanssa. Peruskouluopintoja pidetään keskeisenä tyttöjen tulevaisuuden parantajana. Ja uudelleenmetsittäminen on ehdottoman tärkeää paremman ympäristön saamiseksi. Millaisia tuloksia on saatu aikaan? Tuhannet opiskelijat ja sadat koulut, opettajat ja rehtorit 120 kylässä ovat hyötyneet näistä ohjelmista. “Emme voi muuttaa kaikkea, mutta voimme tehdä nämä pienet asiat,” huomautti Nashikin laitoksen pitkäaikainen johtaja Milind Vaidya.